fixes to gantt

You already voted!

fixes to gantt